Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

pralina
20:18
pralina
18:30
0304 0ef9 400
Reposted fromseaweed seaweed
pralina
18:29
0314 3b1d 400
Reposted fromseaweed seaweed
pralina
18:28
3474 dcbd 400
Reposted fromexistential existential viaannaa annaa
pralina
18:27
Trzeba czekać. Trzeba mieć siłę. A najważniejsze trzeba żyć mądrze, o wiele mądrzej, niż żyło się dotychczas.
— znalezione
pralina
18:27
pralina
18:23
1999 b8fe 400
pralina
18:23
0768 17ea 400
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viascorpix scorpix
pralina
12:07
0858 d21c 400
Reposted fromweightless weightless viagdziejestola gdziejestola

April 19 2018

pralina
21:21
0351 8035 400
Reposted fromseaweed seaweed viaataszka ataszka
pralina
17:43
2794 4841 400
Reposted fromwasnae wasnae viaskizzo skizzo
pralina
16:07
Storm King Ranger Station // Lake Crescent, WA (3)
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaMerrry98 Merrry98
pralina
15:58
pralina
15:57
J.D. Salinger, The Catcher in the Rye
Reposted fromglhf glhf viaMerrry98 Merrry98
pralina
15:56
1256 fcec 400
pralina
15:55
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazwariowalam zwariowalam
15:52
9095 f5b7 400
Reposted fromruthieful ruthieful viairmelin irmelin
pralina
12:38
Reposted fromolewka olewka viascorpix scorpix
pralina
12:26
4090 af45 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

April 18 2018

pralina
14:39
2714 9141 400
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaMaryiczary Maryiczary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl