Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2019

pralina
14:56
5856 da29 400
Reposted fromMadristas Madristas viaQlka Qlka
pralina
14:56
4293 5fd8
Reposted fromfungi fungi viasistersofmercy sistersofmercy
pralina
14:54
9428 4022 400
Reposted fromgrobson grobson viairmelin irmelin

April 24 2019

pralina
18:43
5894 3ebe 400
Reposted fromsoftboi softboi viasatyra satyra
pralina
18:37
Jeśli nie uchwycisz u kogoś tej odrobiny wariactwa, nie możesz go pokochać. Jeśli nie uchwycisz jego punktu szaleństwa, przechodzisz obok. Czyjś punkt szaleństwa jest źródłem jego uroku.
— Delphine De Vigan - "Prawdziwa historia"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasatyra satyra
pralina
18:36
6805 82f7 400
Żbik
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
pralina
18:35
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viasatyra satyra
pralina
18:33
2095 e130 400
Reposted frompunisher punisher viapsychedelix psychedelix
pralina
17:31
9433 1bb9 400

February 13 2019

pralina
22:50

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
pralina
22:49
9769 2c1a 400
Reposted fromwogniu wogniu viascorpix scorpix

February 09 2019

18:47
7390 ba8c 400
Reposted fromerial erial viafreska freska
pralina
17:35
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viafreska freska
pralina
17:33
0668 bc49 400
Reposted fromGIFer GIFer viafreska freska
pralina
17:33
Lubię zupę. Mogę dodawać smutne rzeczy i nikt nie mówi, że się użalam"
Reposted fromsoniarosiak soniarosiak viafreska freska
pralina
17:23
2751 1406 400
Reposted fromsoftboi softboi viatarczyn tarczyn
pralina
17:22
2224 482a 400
Marcin Orliński - Zabiegi

February 06 2019

pralina
17:31
6035 b352 400
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viafreska freska
17:25
4627 a459 400
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viascorpix scorpix

February 05 2019

pralina
17:50
2233 ecaf 400
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viafreska freska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl