Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2019

pralina
08:28
5894 3ebe 400
Reposted fromsoftboi softboi viafreska freska
08:27
2812 bf9b 400
Reposted fromtwice twice viafreska freska

September 11 2019

pralina
16:16

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
Reposted frommy-little-world my-little-world viairmelin irmelin

August 22 2019

pralina
16:17
2199 4143 400
Kapelanka, Kraków, Poland.
pralina
16:17
Charging.
Reposted fromincomperta incomperta viagdziejestola gdziejestola
pralina
16:17
Reposted fromshakeme shakeme viagdziejestola gdziejestola
pralina
16:15
6988 d42e 400
Reposted fromcontigo contigo viagdziejestola gdziejestola

August 20 2019

pralina
04:26
3077 9f8c 400
Reposted fromsarazation sarazation vianiskowo niskowo

August 19 2019

pralina
08:15
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viafreska freska
pralina
08:05
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie.
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
pralina
08:04
pralina
07:55
3451 b0ca 400
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo

August 06 2019

pralina
17:32
4353 3e92 400
Reposted fromsmoke11 smoke11 vianiskowo niskowo

July 24 2019

pralina
19:21
Ukochanego mężczyznę trzeba wybrać z tęsknoty duszy.
— upinthesky.soup.
Reposted fromupinthesky upinthesky vianiskowo niskowo

July 23 2019

pralina
03:33
3154 cce6 400
Reposted fromnyaako nyaako vianiskowo niskowo
pralina
03:33
Oh no, it's raining.
Reposted fromincomperta incomperta vianiskowo niskowo

June 26 2019

pralina
06:49

June 24 2019

pralina
17:47
Czasami palce pragną aksamitu, a nie drzazg. Normalna potrzeba.
— Świetlicki
Reposted fromblackdrama blackdrama viagdziejestola gdziejestola

June 17 2019

pralina
12:05
1928 3018 400
Reposted fromiamstrong iamstrong viascorpix scorpix
12:04
8056 8f87 400
Reposted fromkostuchna kostuchna viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl