Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

16:48
Poczuł się jeszcze bardziej zmęczony na myśl o całym tym czasie, który przelatywał mu przez palce. (…) czekanie na coś, czekanie na kogoś, czekanie na czekanie. Czekanie jako wymówka, żeby absolutnie nic nie robić. Czekanie jako najbardziej męcząca profesja świata.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie” (via polskie-zdania)
Reposted fromsoplica soplica viavoine voine
pralina
16:47
1028 6408 400
Reposted fromcalifornia-love california-love viajustmess justmess
pralina
16:47
0159 79e1 400
Reposted fromdusix dusix viajustmess justmess
pralina
16:47
1250 6c66 400
Reposted fromcloouds cloouds viascorpix scorpix
pralina
16:46
2655 d5c8 400
Reposted fromxalchemic xalchemic viascorpix scorpix
pralina
16:45
4653 4d43 400
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viascorpix scorpix
pralina
16:45
8703 a64b 400
Reposted frommeem meem vianiskowo niskowo

July 18 2017

pralina
20:36
Czasami w głowie pojawiają się zdania, które przychodzą znikąd. Nie wykluwają się z jakiegoś ciągu myślowego. Po prostu są. Pionowe, podczas gdy reszta jest pozioma. Wbijają się w mózg jak noże w stół. Tną wszystkie inne myśli na małe kawałki.
— J. Żulczyk, Wzgórze Psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave vianiskowo niskowo
pralina
19:20
bolę i umieram,
a miałem nie.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromsubiektywne subiektywne viastylte stylte
18:01
9679 ad83 400
pralina
18:01
9374 1a65 400
Reposted fromveryrude veryrude viastarryeyed starryeyed
pralina
18:01
pralina
18:00
9002 e788 400
Reposted fromchudazupa chudazupa viamonsoup monsoup
pralina
17:58
0265 f9b7 400
pralina
14:35
  I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
pralina
14:19
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viarotfl rotfl
pralina
14:19
7404 7ff0 400
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viateardrop teardrop

July 17 2017

pralina
20:11
Reposted from1985 1985 vianiskowo niskowo
pralina
20:11
Każdy ma wspomnienia, do których lubi się uśmiechać.
Reposted frommy-little-world my-little-world vianiskowo niskowo
pralina
20:10
Sea Cliff Bridge, Clifton, Australia | by William Elder
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl